μg

Informace o zkratce 'μg'

Význam
mikrogram
Popis
Jednotka hmotnosti. Je definovaný jako jedna miliontina z gramu anebo jako jedna miliardtina z kilogramu.
Jazyk
nezvolen
Poslední změna zkratky μg byla provedena: 6.2.2020
Význam:
mikrogram
Popis:
Jednotka hmotnosti. Je definovaný jako jedna miliontina z gramu anebo jako jedna miliardtina z kilogramu.
Jazyk:
nezvolen
Poslední změna zkratky μg byla provedena: 6.2.2020

Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'

nl Nm P PB PL
Nejhledanější zkratky z kategorie 'Měrné jednotky'
BFT
bm
BTU
dwt
ha
HP
HTS
KL
km
kph
kpm
kW
la
lbs
ldm
ltr
mph
nl
Nm
P
PB
PL
PPB
ppt
PSI
SCF
SHU
SPP
TEU
tex
toe
tsp
U
UOM
zsm